Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti GPSLIVE s.r.o.
a
GDPR – ochrana osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti GPSLIVE s.r.o. So sídlom Nové Zámky, Podzámska 29, IČO: 53 439 082, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka: 52913/N

Článok I.
Úvodné ustanovenia.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky( ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti GPSLIVE s.r.o. ( ďalej len „GPSLIVE s.r.o.„ alebo „poskytovateľ“ alebo „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanoveniami Zákona č: 40/1964 Z.z. v znení neskorších platných predpisov( ďalej len „Občiansky Zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákone o elektronickom obchode a Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v aktuálnom znení vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi poskytovateľom a fyzickou osobou( ďalej len „ spotrebiteľ alebo kupujúci“) alebo poskytovateľom a podnikateľom priamo alebo prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho. Elektronický obchod je prevádzkovaný poskytovateľom na internetovej adrese www.gpslive.sk ( ďalej aj ako“ webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto Obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim, a to aj prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci predá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke predávajúceho( ďalej len „ kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzavieraní kúpnej zmluvy.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
 4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 6. Poskytovateľ na webovej stránke www.gpslive.sk zverejňuje VOP, ktorých akceptáciu užívateľ potvrdí označením zaškrtávacieho poľa s textom „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, čím vyjadrí svoj jednoznačný súhlas s ich znením a záväzok sa nimi riadiť. Zmluva je uzavretá na diaľku v zmysle § 2 zákona č: 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov VOP.
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu prostredníctvom webovej stránky, emailovej komunikácie ale aj telefonickej komunikácie.
 8. Predávajúci je oprávnený použiť na poskytnutie plnenia pre kupujúceho dodávateľov alebo subdodávateľov.

Článok II.
Základné pojmy.

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický objednávkový formulár zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa, prostredníctvom ktorého si spotrebiteľ alebo podnikateľ môže objednať služby (spolu ďalej ako „služby“)
 2. Kupujúci – fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ) nakupujúci tovar z internetového obchodu predávajúceho za podmienky jeho súhlasu s týmito VOP a súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), (ďalej len „Zákon 102/2014 Z. z.“) Zákona č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými a účinnými v deň uzavretia zmluvy.
 3. Kupujúci – právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť) nakupujúca tovar z internetového obchodu predávajúceho za podmienky súhlasu s týmito VOP. Nevyžaduje sa súhlas so spracovaním osobných údajov. Podľa zákona nie je spotrebiteľ a platia preň iné pravidlá pri vrátení tovaru a záruke.
  • Podnikateľom sa rozumie (§2 ods. 2 Obchodného zákonníka):
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), platia pre neho ustanovenia VOP platné pre podnikateľov, a teda nie je spotrebiteľom. Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe Potvrdenia o odsúhlasení objednávky, resp. kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom vhodným na ochranu pri preprave. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie čitateľne a to v nasledovnom rozsahu:
  • Hlavné vlastnosti tovaru
  • Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, VOP.
  • Telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty
  • Adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo podať podnet, ak sa adresa líši od adresy predávajúceho
  • Celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky
  • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
  • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,
  • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
  • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
  • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje.
 1. Dodávateľ, ktorým sa rozumie subjekt dodávajúci tovar alebo poskytujúci službu pre predávajúceho. Tovarom a službou sa rozumejú všetky produkty, popr. ich príslušenstvo prezentované v internetovom obchode www.gpslive.sk . Predávajúci je povinný reflektovať na podnety zákazníkov o neaktuálnosti informácií uvádzaných na web portáli a tieto nezrovnalosti bezodkladne po overení odstraňuje .Informácie o produktoch sú aktuálne a platné v čase ich pridania na stránky poskytovateľa. V prípade zmeny údajov poskytovateľ vykoná bezodkladne nápravu, ale za dočasný nesúlad deklarovaného a aktuálneho stavu neberie zodpovednosť. Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, schémy zapojenia a pod. zverejnené na e-shope boli použité z katalógových listov, web stránok a výrobcov, s ich písomným súhlasom. Predávajúci má právo ich priebežne aktualizovať podľa zmien údajov od výrobcov. Predávajúci ale neručí za úplnú presnosť údajov a farieb obrázkov.
 2. Informačný systém sú všetky hardvérové a softvérové prostriedky poskytovateľa, ktoré využíva pri prevádzke webovej aplikácie a monitoringu objektov.
 3. Monitoring- online lokalizácia objektu monitoringu prostredníctvom aplikácie predávajúceho.
 4. Osobné a Citlivé údaje- sú údaje návštevníka webovej aplikácie, ktoré sú evidované v informačnom systéme Predávajúceho od momentu uzavretia kúpnej zmluvy Za osobné a citlivé údaje sú považované najmä meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu /v prípade ak sa jedná o spotrebiteľa/, telefón, mailová adresa, bankové údaje a prípadne iné osobné údaje kupujúceho.

Článok III.
Zmluvný vzťah.

 1. Prezentácia tovaru a služby umiestneného vo webovom rozhraní portálu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tejto služby, teda samotná prezentácia nie je návrhom na uzavretie zmluvy.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo VOP a na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Ceny na webovej stránke sa môžu priebežne meniť podľa situácie na trhu a cenových faktorov.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • meno a priezvisko zákazníka
  • aktuálna adresa s PSČ
  • kontakt pre komunikáciu a overenie objednávky
  • prípade firmy povinné daňové údaje a meno zodpovednej osoby
  • množstvo a druh objednaného tovaru, popr. Doplnkového tovaru
  • spôsob platby, spôsob dopravy
  • presné miesto dodania, meno a telefón osoby poverenej prevzatím a skontrolovaním tovaru
  • presné miesto dodania, meno a telefón osoby poverenej prevzatím a skontrolovaním tovaru
  • možnosť aktivácie služby spolu s predaným tovarom za podmienok definovaných nižšie v týchto VOP
 1. Tovar je možné zakúpiť výlučne formou jednorazového nákupu bez registrácie kupujúceho. V prípade, že predávajúci predáva niektorý typ tovaru len ako sadu v jednom balení, nie je možné objednať len jeden kus. Táto skutočnosť je uvedená v popise tovaru.
 2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Za nepresné a neúplné údaje v objednávke, chybnú špecifikáciu a počty nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“.
 3. Záväznú objednávku môže zaslať len osoba staršia ako 18 rokov. Ak kupujúci nedovŕšil uvedený vek, je predávajúci oprávnený požadovať písomný súhlas zákonného zástupcu ( v zmysle GDPR) s poskytovaním služieb a dodaním tovaru, ak si to charakter zakúpeného tovaru vyžaduje alebo ak má pochybnosti, či je kupujúci schopný posúdiť predmet služieb a zaviazať sa k úhrade ich ceny.
 4. Zaslaním objednávky s povinnosťou platby dáva kupujúci predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Po obdržaní platnej objednávky zašle predávajúci kupujúcemu automatickým e-mailom: „ POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY DO SYSTÉMU“ . Toto Potvrdenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky ani za platné uzavretie kúpnej zmluvy.
 5. Po obdržaní platnej objednávky predávajúci preverí položky objednávky, možnosti dodania, ceny, predpokladaný termín dodania a e-mailom ich oznámi kupujúcemu v: „POTVRDENIE O ODSÚHLASENÍ OBJEDNÁVKY“. Zaslaním tohto potvrdenia je platne uzavretá kúpna zmluva, okrem prípadu, ak kupujúci nebude súhlasiť s možnosťami a termínmi dodania a pod. V odpovedi na tento mail vyjadrí kupujúci svoje námietky. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na ďalšom postupe a neodstránia rozpor, kúpna zmluva nie je právoplatne uzavretá a predávajúci nie je povinný plniť objednávku.
 6. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru samotnej objednávky kontaktovať kupujúceho pre účely upresnenia detailov samotnej objednávky a to telefonicky alebo písomne pre účely dodatočného potvrdenia a upresnenie správnosti a úplnosti údajov v objednávke.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 8. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak predávajúci nepríjme objednávku, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu.
 9. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok kupujúcemu dodať tovar a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu objednávky a kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa aktuálnych cenových podmienok.
 10. Výhrada vlastníckeho práva – Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, resp. po doručení zaplateného tovaru kupujúcemu v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.
 11. Archivácia zmluvy predávajúcim -uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 10 rokov po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 12. Jazyk uzatvárania zmluvy – Kúpna zmluva, ktorá vzniká za podmienok týchto VOP je uzatváraná vždy v slovenskom jazyku.
 13. Storno objednávky:
  • A. Zo strany kupujúceho: Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim. Po tomto termíne je stornovanie objednávky prípustné len v prípade, ak Predávajúci nesplní deklarované termíny dodania tovaru.
  • B. Zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu.
 14. Kupujúci berie na vedomie, že s uzavretím zmluvy o kúpe tovaru na diaľku môže súčasne s predávajúcim uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb satelitného monitoringu za podmienok ďalej uvedených v čl. VI týchto VOP o poskytovaní služieb satelitného monitoringu.
 15. Každá objednávka má pridelené číslo objednávky, ktoré sa uvádza v komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.
 16. Dodávka digitálneho obsahu – digitálny obsah dodávame na základe predplatného. Pri zadávaní objednávky digitálneho obsahu si vyberiete z našej ponuky predplatného. Obdobie, na ktoré sa prihlásite na odber nášho digitálneho obsahu, sa v týchto zmluvných podmienkach označuje ako „obdobie predplatného“
 17. Automatické obnovenie predplateného obdobia – po uplynutí počiatočného obdobia predplatného sa predplatné digitálneho obsahu automaticky obnovuje každých 6 alebo 12 mesiacov, kým nebude ukončené v súlade s týmito podmienkami.
 18. Výrobky sa môžu mierne líšiť od obrázkov a balenie produktu sa môže líšiť od obalu zobrazeného na obrázkoch na našej webovej stránke.
 19. Ak si kupujúci želá zmeniť produkt, ktorý si objednal, musí kontaktovať predávajúceho a predávajúci kupujúcemu oznámi či je zmena možná.
 20. Drobné zmeny na výrobkoch predávajúci môže vykonať a to v prípade že to vyžaduje zmena v príslušných právnych predpisoch alebo tiež môže vykonať menšie technické úpravy a vylepšenia, napríklad na riešenie bezpečnostnej hrozby.
 21. Predávajúci môže aktualizovať alebo požiadať o aktualizáciu digitálneho obsahu kupujúceho.
 22. Produkty nevyrábame sami.
 23. Upozorňujeme, že neposkytujeme všetky služby sami. Niektoré služby, ako napríklad inštalácia tovaru, môžu byť poskytované treťou stranou.
 24. Ak sú produktmi jednorazové služby, predávajúci začne poskytovať služby v deň dohodnutý s kupujúcim počas procesu objednávky. O odhadovanom dátum dokončenia služieb je kupujúci informovaný počas procesu objednávky.
 25. Ak je výrobkom jednorazový nákup digitálneho obsahu, digitálny obsah sprístupní predávajúci na stiahnutie, v dohodnutý deň.
 26. Ak sú produktmi poskytované služby alebo predplatné na príjem tovaru alebo digitálneho obsahu, služby, tovar alebo digitálny obsah predávajúci bude dodávať kupujúcemu až do doby, kým nebudú služby dokončené alebo kým neuplynie Obdobie predplatného (s výhradou automatického obnovenia) alebo kým sa neukončí zmluva.
 27. Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorenie spôsobené okolnosťami, ktoré nevie ovplyvniť (vyššia moc).
 28. Predávajúci je oprávnený práva a povinnosti podľa týchto podmienok previesť na inú osobu. Ak sa tak stane, vždy to oznámi kupujúcemu.
 29. Kupujúci je oprávnený práva a povinnosti podľa týchto podmienok previesť na inú osobu, len po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho.
 30. Kupujúci ako majiteľ užívateľského účtu môže požiadať predávajúceho o presun GPS zariadení do iného užívateľského účtu. Presun GPS lokalizátorov z jedného užívateľského účtu do druhého užívateľského účtu je možné zrealizovať iba na základe písomnej žiadosti kupujúceho podanej prostredníctvom emailu.
 31. Táto žiadosť musí byť adresovaná na emailovú adresu: info@gpslive.sk spoločnosti GPSLIVE s.r.o.. Žiadosť musí byť odoslaná z emailovej adresy, pod ktorou je registrovaný pôvodný užívateľský účet, z ktorého sa bude zariadenie presúvať. Žiadosť rovnako musí obsahovať aj informáciu o užívateľskom účte, do ktorého sa budú zariadenia presúvať.
 32. Používanie neplatnej kreditnej karty alebo falošného mena a údajov pri objednávaní možno považovať za trestný čin. Predávajúci monitoruje elektronické odtlačky každej objednávky, na stránke a to umožňuje predchádzať trestnej činnosti.
 33. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na viacerých alternatívach ich záväzkového vzťahu, najmä na nasledovnom:
  • predávajúci predá a dodá kupujúcemu tovar a kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí tovaru a alebo pred prevzatím tovaru,
  • predávajúci predá a dodá kupujúcemu tovar a kupujúci bude tovar splácať v zmysle splátkového kalendáru, pričom v prípade predaja na splátky musí kupujúci spĺňať podmienky stanovené predávajúcim,
  • predávajúci predá a dodá kupujúcemu tovar a poskytne kupujúcemu služby monitorovania a kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí tovaru alebo pred prevzatím tovaru a zároveň kupujúci bude platiť predávajúcemu ako poskytovateľovi služby monitorovania odplatu za poskytovanie tejto služby v pravideľných mesačných splátkach,
  • predávajúci predá a dodá kupujúcemu tovar a poskytne kupujúcemu služby monitorovania a kupujúci bude tovar splácať v zmysle splátkového kalendára spoločne odplatou za služby monitorovania, pričom v prípade predaja na splátky musí kupujúci spĺňať podmienky stanovené predávajúcim.

Článok IV.
Platobné podmienky, kúpna cena a dodacie podmienky.

Platobné podmienky.

Platba prevodom na bankový účet/ platba vopred/

 1. S potvrdením o odsúhlasení objednávky predávajúci súčasne zašle kupujúcemu zálohovú faktúru so všetkými údajmi nevyhnutnými na vykonanie prevodu platby. Platbu za tovar je potrebné zaslať na bankový účet predávajúceho. Ako variabilný symbol je kupujúci povinný zadať číslo objednávky. Bankové údaje: GPSLIVE s.r.o. Všeobecná úverová banka, a.s.(VÚB), IBAN: SK81 0200 0000 0043 8470 0353.
 2. Po odoslaní zálohovej faktúry budú objednané položky pre kupujúceho rezervované po dobu 10 dní. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety, t.j. ak platba nebude do 11teho dňa pripísaná na účet predávajúceho, objednávka je automaticky zo strany predávajúceho zrušená.
 3. Predávajúci upozorňuje, že všetky poplatky vzniknuté v súvislosti s bankovým prevodom musia byť uhradené kupujúcim.
 4. Objednaný tovar bude odoslaný, akonáhle bude platba pripísaná na účet predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. Ak nie je dohodnuté, ako má byť predmet kúpy zabalený, predávajúci je povinný ho zabaliť spôsobom potrebným pre jeho uchovanie a ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 6. Daňový doklad bude priložený v doručenom balíku. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 7. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby/ variabilný symbol je číslo faktúry .V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 8. Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody na veci – Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 9. Ak si produkty od predávajúceho alebo od kuriéra kupujúci nevyzdvihne, tak, ako bolo dohodnuté, alebo po neúspešnom doručení zásielky, predávajúci alebo kuriér budú kupujúceho kontaktovať a požiadajú o ďalšie pokyny, pričom kupujúcemu môžu byť účtované náklady na skladovanie a akékoľvek ďalšie náklady na doručenie, prípadne predávajúci môže zmluvu ukončiť.
 10. Ak predávajúcemu alebo inštalatérom kupujúci neumožní prístup na vykonávanie služieb podľa dohody, môže mu byť účtovatované ďalšie náklady, ktoré v dôsledku toho vzniknú, prípadne predávajúci môže zmluvu ukončiť.
 11. Predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok, ak kupujúci zruší alebo zmení objednávku do 72 hodín od času, kedy mali byť služby zahájené podľa dohody v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 12. Nebezpečenstvo škody za tovar prechádza na kupujúceho od chvíle, keď predávajúci alebo kuriér doručí produkt kupujúcemu, alebo na adresu uvedenú kupujúcim.
 13. Vlastníctvo tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v celosti.

Kúpna cena.

 1. V súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, kupujúci a predávajúci sa na kúpnej cene dohodli.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny.
 3. Predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje.
 4. Ceny tovaru uvedené pri produktoch na e-shope sú vrátane 20% DPH a recyklačných poplatkov (RP). Ceny tovaru uverejnené na webovej stránke nezohľadňujú náklady na dopravu, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 5. Akciové ceny – Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru, alebo po dobu časovo určenú v súlade so zákonom o cenách.
 6. Ceny platia s miestom určenia SR a na objednávky s miestom určenia mimo SR sa tieto Obchodné podmienky nevzťahujú. V prípade záujmu o objednávky mimo určenia SR je nutné kontaktovať pracovníkov spoločnosti a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Úhrady je možné uskutočňovať iba v rámci SR s príslušnými sadzbami DPH.
 7. Cena produktu (vrátane DPH) bude cena uvedená na stránkach objednávky pri zadávaní objednávky.
 8. Ak bude objednávka kupujúceho prijatá a spracovaná, kde je zrejmá chyba v stanovení ceny, môže predávajúci ukončiť zmluvu, vrátiť všetky sumy, ktoré obdržal, a tiež požadovať vrátenie všetkého tovaru, ktorý bol poskytnutý kupujúcemu.
 9. Platba za produkty sa podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim môže rozdeliť na celé predplatné obdobie. Kedy a koľko bude kupujúci platiť, závisí od toho, aký produkt alebo kombináciu tovarov, služieb alebo digitálneho obsahu kupuje:
  • (a) V prípade platby za tovar, kedy bude platba za produkty v rovnakých platbách počas prvých 12 mesiacov predplatného obdobia, a bude zmluva z akýchkoľvek dôvodov ukončená pred uplynutím prvých 12 mesiacov obdobia predplatného, bude kupujúcemu, účtovaný poplatok vo výške zostatku od súčtu platieb za celé obdobie (zostatok kúpnej ceny).
  • (b) Pokiaľ ide o digitálny obsah, produkty sa predávajú za predplatné na dobu určitú. Platba sa uskutoční inkasom v mesačných splátkach.
  • (c) Za služby predávajúci bude účtovať cenu v zmysle cenníku.
 1. Spôsob platby. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu platné, aktuálne a úplné údaje o platobnej karte, údaje o bankovom účte alebo schválené informácie o objednávke, ktoré sú pre predávajúceho potrebné, a ďalšie relevantné platné, aktuálne a úplné kontaktné a fakturačné údaje.
 2. Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania platby od kupujúceho účtovať úroky z omeškania a taktiež zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný a zaväzuje sa zaplatiť za porušenie povinnosti a to v sume 0,05% denne za každý deň omeškania.
 3. Ak predávajúci neobdrží žiadnu platbu alebo nedostaneme do dátumu splatnosti, môže bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti voči kupujúcemu deaktivovať heslo, účet a prístup k celému alebo časti digitálneho obsahu a nebude mať povinnosť poskytovať akékoľvek alebo všetky služby alebo digitálny obsah, kým nebude vykonaná takáto platba.
 4. Ak sa kupujúci domnieva, že je faktúra chybná, okamžite musí kontaktovať predávajúceho.
 5. Počas predplatného obdobia predávajúci môže zvýšiť cenu za digitálny obsah. Ak tak urobí, musí kupujúceho informovať o každom takomto zvýšení ceny. V období predplatného cenu digitálneho obsahu nesmie predávajúci nezvýšiť o viac ako 40%.

Dodacie podmienky.

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu nasledovne:
  • A. Ak ide o tovar, ktorý má predávajúci skladom, tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu
  • B. Ak ide tovar, ktorý predávajúci nemá skladom, avšak je skladom u dodávateľa, predávajúci tovar expeduje bezodkladne po obdržaní od dodávateľa , podľa dostupnosti tovaru.
 1. Kupujúci vlastným výberom na eshope určuje spôsob doručenia.
  Spôsoby dodania – Predávajúci po voľbe kupujúceho obstaráva nasledujúce spôsoby dodania zakúpeného tovaru:
  • A. zasielanie prepravnou službou
  • B. zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.
 1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho a v akceptácii predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru.
 3. Ak je obal viditeľne poškodený, odporúčame tovar neprevziať a túto skutočnosť oznámiť prítomnému prepravcovi, prípadne pracovníkovi predávajúceho a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade, že tovar je poškodený, odporúčame kupujúcemu tovar neprevziať a okamžite spísať s prítomným prepravcom zápis o poškodení zásielky s podrobným popisom poškodenia. Ak je možnosť, prosíme urobiť fotografie poškodeného tovaru a obalu a následne kontaktovať predávajúceho.
 4. Pokiaľ je obal nepoškodený a až pri rozbalení balíka zistí kupujúci poškodenie tovaru, je povinný v čo najkratšom čase, najneskôr do 24 hod. od prevzatia balíka, kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Rovnako pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, pri zistení neúplnosti zásielky alebo rozdielu s daňovým dokladom, je kupujúci túto skutočnosť povinný oznámiť písomne alebo telefonicky predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hod. od prevzatia balíka a dohodnúť sa na ďalšom postupe.
 5. Ak kupujúci neprevezme tovar, a tovar je vrátený späť predávajúcemu ako nedoručený, je predávajúci povinný písomne informovať kupujúceho o stave zásielky. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa bez udania dôvodu, nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s doručením tovaru. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od prepravcu neprevzal tento tovar. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. IV ods. 5 týchto VOP, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 6. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Článok V.
Reklamačný poriadok a záruka.

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Daňový doklad je súčasne Záručným listom.
 2. Reklamačný poriadok je súčasťou VOP.
 3. Reklamačné podmienky internetového obchodu .

Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu: GPSLIVE s.r.o.
Zodpovedná osoba: Ilir Bakiji
Telefonický kontakt: +421 944 323 273
Mailový kontakt: info@gpslive.sk
kupujúci: Fyzická osoba nepodnikateľ (ďalej len „spotrebiteľ“), alebo právnická osoba (ďalej len „podnikateľ“), ktorá kúpila tovar z nášho internetového obchodu, e-shopu.

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, potvrdzuje, že sa oboznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je reklamačným poriadok ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
 4. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 5. V prípade keď vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci vie žiadať od predávajúceho vybavenie reklamácie tak, ako by vlatnícke právo nadobudol pri prevzatí veci.
 6. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 1. Kontrola pri prevzatí tovaru: Reklamačné podmienky
  • Kupujúci, je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je napr. neúplná alebo poškodená.
  • Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite nafotiť a oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho, a to najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia zásielky. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 1. Uplatnenie reklamácie:
  Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti predávajúceho. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho na náklady kupujúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby na reklamačnom protokole a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.
  Odporúčania predávajúceho:
  • Zásielku nezasielať formou dobierky, nakoľko takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá
  • Poistiť zásielku pre prípad poškodenia počas prepravy tovaru, nakoľko ak bude zásielka pri preprave poškodená, predávajúci nenesie za poškodenie žiadnu zodpovednosť.
  • Priložiť vyplnený reklamačný protokol, ktorý je pre kupujúceho k dispozícii na webovej stránke predávajúceho. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu. V prípade ak sa jedná o reklamovanie služby, ktorá bola súbežne so zakúpením zariadenia kupujúcim objednaná, je možné reklamáciu riešiť a reklamačný protokol zaslať na email predávajúceho.
 1. Záručná doba :
  Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
  Pre fyzické osoby, nepodnikateľov je na zakúpený tovar poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak/ ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru/. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

Záručná doba pre firemných zákazníkov: Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba označovaná ako „záruka za akosť“ stanovená predávajúcim na 24 mesiacov (slovom: dvadsaťštyri mesiacov).

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť dňom osobného prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou. Pre kupujúcich – právnické osoby (podnikateľov, obch. spoločnosti, inštitúcie) sa záručná doba riadi prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a bol zakúpený u predávajúceho.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
  • Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu.

 1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 3. V prípade oprávnenej reklamácie vady tovaru, uplatnenej počas záručnej doby postupuje predávajúci nasledovne:
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť a teda právo na vrátenie plnej kúpnej ceny.
  • Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

 1. Reklamácia nebude uznaná za oprávnenú, ak:
  • pri osobnom odbere kupujúci prevzal tovar napriek zrejmej vade, na ktorú bol predávajúcim upozornený
  • uplynula záručná doba
  • spotrebiteľ nereklamoval vadu písomne, neuviedol popis a prejav vady a nepredložil originál dokladu o nákupe
  • nebol zakúpený v našom internetovom obchode
  • bol tovar neprimerane opotrebovaný, nesprávne zapojený a pod.
  • sa uplatňuje na poškodenú časť tovaru alebo tovar ako celok, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol na túto vadu upozornený
  • Nárok na uplatnenie záruky zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky ako aj pri neodbornej manipulácii s tovarom, prípadne pôsobením vonkajších udalostí, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli nijako ovplyvniť.
 1. Keď je kupujúcim fyzická osoba-spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť v deň odoslania reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérom na adresu predávajúceho. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
 2. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
 4. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
 5. Predávajúci nie je zodpovedný za nefunkčnosť tovaru a služby v prípade nedostupnosti dostatočného pokrytia sieťou GSM a GPRS. Predávajúci negarantuje, že monitorovacie zariadenia budú efektívne prevádzkyschopné vo všetkých oblastiach sveta. Rôznorodosť v GSM a GPRS sieti neumožňuje akceptovať zodpovednosť za prípady straty spojenia a zlyhania služieb monitorovacieho zariadenia. Zo strany predávajúceho bude vynaložené všetko úsilie na zabezpečenie monitorovania, avšak ostáva zodpovednosťou zákazníka skontrolovať a presvedčiť sa, že pokrytie sieťou ako aj monitorovanie sú dostupné v konkrétnej oblasti, lokalite.
 6. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za žiadne straty vecí (odcudzenie, strata a iné) a iné škody, na veciach , na ktorých je nainštalované zariadenie dodané predávajúcim a ktoré sa prihodia kupujúcemu zákazníkovi.
 7. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za žiadne škody (vrátane a bez obmedzení ani za ušlé zisky, obchodné straty alebo straty dobrého mena, prípadne poškodenia alebo straty majetku) počas používania monitorovacieho zariadenia. Predávajúcemu nevyplýva žiadna zodpovednosť vo vzťahu k stratám alebo poškodeniu z dôvodu zlyhania monitorovania, kvôli poruche, nesprávnej funkčnosti ktoréhokoľvek bezdrátového zariadenia a ani v iných prípadoch.
 8. Magnetické monitorovacie zariadenia sú dodávané so silným priemyselným magnetom. Zákazník je zodpovedný za to, kde a ako je produkt upevnený. Predávajúci nezodpovedá za stratu alebo poškodenie zariadenia.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku.
 10. História monitorovania ostáva uložená na serveroch predávajúceho iba dovtedy, pokým je monitorovacie zariadenie aktívne/funkčné/používané. Je to výhradne zodpovednosť užívateľa (zákazníka) aby si uchovával svoju históriu monitorovania. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu alebo vymazanie dát histórie.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo na pravidelné údržbové postupy, čo môže ovplyvniť dostupnosť služieb.
 12. Používanie zariadení na monitorovanie je povolené iba v súlade s platnou legislatívou.
 13. SIM karty M2M nie je možné vyberať z monitorovacích zariadení, považuje sa to za zneužitie SIM a GPSLive má právo túto zmluvu okamžite vypovedať, ukončiť.
  30. Predávajúci si vyhradzuje právo na spoplatnenie za nadmerné roamingové používanie.
 14. Kupujúci musí predávajúceho bezodkladne informovať v prípade podozrenia zákazníka zo straty alebo krádeže M2M SIM karty, resp. pokiaľ si zákazník myslí, že by SIM karta mohla byť používaná nezákonným spôsobom. Zákazník zodpovedá za všetky poplatky, ktoré sa vyskytnú až do okamihu oznámenia skutku. Predávajúci si vyžaduje dôkazy o údajnej strate resp. krádeži, napríklad formou policajného záznamu. Predávajúci pozastaví alebo ukončí poskytované služby v prípade podozrenia z nekalých praktík.

Článok VI.
Odstúpenie od Zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. §7, odst.1.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho- spotrebiteľa:

 1. Kupujúci má v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. §7 odst.1 o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou.
 2. Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote oznámi kupujúci predávajúcemu písomne na poštovú adresu našej prevádzky.
 3. Po prijatí riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci zašle kupujúcemu v najkratšom možnom termíne e-mailom na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu.
 5. Možnosť vrátiť tovar do 14 dní nesmie kupujúci chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru na skúšku.
 6. Kupujúci je povinný prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady, nepoškodený, nepoužitý a kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, montážneho návodu a originálu daňového dokladu.
 7. Po doručení odstúpenia od zmluvy, ktoré bolo vykonané v lehote do 14 dní budú vrátené kupujúcemu všetky platby. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 8. Platba za zakúpený tovar, bude uhradená až po doručení vráteného tovaru, príslušenstva a originálu daňového dokladu späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
 9. Úhrada platby zo strany predávajúceho bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar.
 10. Predávajúci informuje kupujúceho, že ak kupujúci platne odstúpi od zmluvy, bude kupujúci znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu a množstvo nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo prepravcu. “ .
  Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy:
  • a vrátenie tovaru pri predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom tovaru na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa,
  • predaného tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaného tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 1. V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, príp. je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo jeho uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť.
 2. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 3. Na odstúpenie od zmluvy má nárok kupujúci – spotrebiteľ, v prípade, že je kupujúcim podnikateľ a uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), zákonná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na neho nevzťahuje.
 4. Kupujúci podnikateľ môže od zmluvy odstúpiť okrem prípadoch definovaných osobitnými právnymi predpismi najmä, ak:
  • Objednaný a dodaný tovar má vady v takom rozsahu, že tovar nie je možné užívať pre účel, pre ktorý bol objednaný a teda zmluva je zo strany predávajúceho podstatným spôsob porušená
  • Ak tovar nie je z dôvodov na strane predávajúceho dodaný v lehote, ku ktorej sa v zmysle týchto VOP zaviazal
 1. Kupujúci berie na vedomie, že pred kúpou a montážou musí dať kupujúci odbornej osobe posúdiť vhodnosť inštalácie tovaru do objektu monitoringu. Predávajúci ani výrobca nie sú zodpovední za chybnú montáž za predpokladu, ak montáž nebola vykonávaná pracovníkom predávajúceho.
 2. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru, pričom lehota začne plynúť ododňa udalosti, ktorá nastane neskôr.
 3. Tlačivo na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť na stránke predávajúceho.
 4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť.

Článok VII.
Služba Monitoring.

 1. Predaním a doručením objednaného tovaru môže kupujúci s predávajúcim uzavrieť súbežne aj zmluvu o poskytovaní služieb satelitného monitoringu. Uvedené kupujúci vyznačí pri objednávaní tovaru na webovom rozhraní predávajúceho.
 2. Po doručení tovaru kupujúcemu, predávajúci kupujúcemu zašle prihlasovacie údaje/ prihlasovacie meno a heslo/ do aplikácie na adresu, ktorú kupujúci uvedie vo formulári pri objednávaní tovaru.
 3. Súčasťou dodaného tovaru pri súbežnou objednaní služby bude stranou predávajúceho kupujúcemu doručená aj technológia/ SIM karta/ s predplatenými dátami, ktoré budú ako súčasť služby fakturované kupujúcemu.
 4. Zmluva na službu sa uzatvára na dobu neurčitú/určitú s viazanosťou na obdobie 12 mesiacov. Po uplynutí lehoty je možné službu a de iure zmluvu prolongovať .
 5. Kupujúci môže službu satelitného monitoringu využívať prostredníctvom webového rozhrania GPSLive, ku ktorému je možné sa dostať cez internetovú stránku predávajúceho alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie GPSLive, ktorú je možné stiahnuť na Google Play (Android) alebo App Store (Apple).
 6. Súčasťou služby je zo strany predávajúceho aj poskytnutie zákazníckeho servisu.
 7. Kupujúci môže služby monitoring aktivovať alebo predĺžiť dvomi spôsobmi.
 8. prostredníctvom svojho užívateľského účtu na webovej platforme predávajúceho, ktorá kupujúceho presmeruje na webovú platforma dodávateľa kupujúceho obchodnú spoločnosť REM TRADING LTD, so sídlom Unit 3, Avon Valley Business Park, Bristol, BS4 4EU, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Kupujúci v tomto prípade berie na vedomie, že fakturácia služby monitoring bude v tomto prípade vykonaná dodávateľom predávajúceho v anglickom jazyku. Kupujúci je v tomto prípade povinný uhradiť faktúru za poskytnutie služby monitoring na účet dodávateľa.

Túto službu formou užívateľského účtu si kupujúci môže aktivovať alebo predĺžiť dvomi spôsobmi:

 • a) za sumu 7,99 EUR (vrátane DPH) na obdobie 1 mesiaca alebo za sumu 44,99 EUR (vrátane DPH) na obdobie 6 mesiacov alebo za sumu 75,99 EUR (vrátane DPH) na obdobie 12 mesiacov formou pravidelnej opakovanej platby na základe vystavenej a zasielanej faktúry raz za 1 alebo 6 alebo 12 mesiacov s tým, že opakovanie platby je kupujúci oprávnený kedykoľvek zrušiť. V prípade zrušenia pravidelnej opakovanej platby bude služba monitoring zákazníkovi poskytovaná až do potreby úhrady najbližšej platby alebo najneskôr do konca predplateného obdobia.
 • b) za sumu 44,99 EUR (vrátane DPH) formou jednorazovej platby na obdobie 6 mesiacov, za sumu 75,99 EUR (vrátane DPH) formou jednorazovej platby na obdobie 12 mesiacov, za sumu 129,99 EUR (vrátane DPH) formou jednorazovej platby na obdobie 24 mesiacov, za sumu 179,99 EUR (vrátane DPH) formou jednorazovej platby na obdobie 36 mesiacov na základe vystavenej faktúry.
 1. prostredníctvom emailovej žiadosti zaslanej na emailovú adresu predávajúceho: info@gpslive.sk., po doručení ktorej bude kupujúcemu zaslaná predfaktúra, po úhrade ktorej bude kupujúcemu poskytnutý prístup služby monitoring na voliteľné obdobie 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov. Požadované obdobie je potrebné uviesť v emailovej žiadosti.

Kupujúci berie na vedomie, že faktúra bude vystavená v slovenskom jazyku.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov.

 1. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a kupujúci dotknutou osobou. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich, ak ide o fyzické osoby. Kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy na dodávku tovaru) v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu./
 2. Predávajúci je sprostredkovateľom osobných údajov podľa § 34 zákona č. 18/20018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) pri súbežnom poskytovaní služieb satelitného monitoringu, kupujúci( FO alebo PO) je prevádzkovateľom. Predávajúci v pozícii poskytovateľa služby a sprostredkovateľa spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe poverenia prevádzkovateľa podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ spracováva iba identifikačné a kontaktné údaje ako údaje nutné pre plnenie zmluvy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov kupujúceho je vybavenie jeho objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť (vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky (telefonicky, mailom), doručenie tovaru, informovanie kupujúceho).
 5. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne Nariadením GDPR a Zákonom.
 6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ako aj po dobu, po ktorú musí uchovávať účtovné doklady v zmysle platných právnych predpisov (t.j. po dobu nevyhnutnú v zmysle právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 7. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené a/alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje alebo ich časť sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému prevádzkovateľa, správa účtovnej agendy prevádzkovateľa).
 8. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 9. Poučenie kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov: Za podmienok stanovených v Nariadení GDPR má dotknutá osoba:
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na prípadne obmedzenie spracovania
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
  • právo na výmaz osobných údajov
  • právo na prenositeľnosť údajov
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach alebo na stránke prevádzkovateľa e-shopu.
 1. Dotknutá osoba má teda v zmysle tohto článku VOP, Zákona a Nariadenia GDPR najmä právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 2. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: osobné údaje
  • a. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
  • b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
  • c. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov.
 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 3. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
 4. Dotknutá osoba má právo podať návrh na konanie podľa § 100 Zákona na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov v zmysle Zákona.
 5. Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie prevádzkovateľ poskytne spravidla vo forme, v akej mu bola podaná žiadosť.
 6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu.
 7. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim, eventuálne za účelom poskytovania služieb satelitného monitoringu na základe samostatnej zmluvy. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Jej kontaktné údaje sú uverejnené na webovej stránke predávajúceho.
 8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 9. Kupujúci poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov vyhlasuje, že osobné údaje poskytol dobrovoľne, týkajú sa jeho osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju má právo registrovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov kupujúcim.

Článok IX.
Osobitné ustanovenia.

 1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 4. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.
 5. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu predávajúceho.
 6. V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 32 predávajúci je distribútorom elektrozariadenia (EEZ), kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia .
 7. Kupujúci, ktorí si kúpili z nášho internetového obchodu tovar, majú možnosť spätného zberu prostredníctvom zasielania elektroodpadu poštou alebo kuriérom, pričom náklady na dopravu hradí kupujúci. V súlade s § 37 zákona Predávajúci informuje o mieste zberu, ktorým je adresa sídla predávajúceho GPSLIVE s.r.o. , Nové Zámky, Podzámska 29. Dodávateľ berie na vedomie, že doručením týchto VOP v akejkoľvek podobe (papierovej/elektronickej/inej) alebo odkazom v zmluve, sa tieto VOP stávajú záväzné pre zmluvné strany a dodávateľ je povinný postupovať podľa podmienok tak stanovených.

Článok X.
Záverečné ustanovenia.

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim.
 2. Ak sa niektoré ustanovenia VOP ukázali ako neplatné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP.
 3. V prípade, že kupujúcim je zahraničná osoba (cudzí štátny občan alebo právnická osoba so sídlom mimo územia SR) , predávajúci a kupujúci sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky a že príslušným súdom na riešenie sporov je všeobecný súd predávajúceho.
 4. Predávajúci si vyhradzuje práva na úpravu VOP kedykoľvek a bez predchádzajúcej povinnosti oznamovania. Všetky zmeny vykonané spoločnosťou VOP nadobúdajú účinnosť po ich zverejnení na web stránke predávajúceho. Web stránka je pravidelne periodicky upravovaná bez upozorňovania.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 18.09.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Túto zmenu predávajúci oznámi kupujúcim formou zverejnenia nových obchodných podmienok na svojej internetovej stránke.

 

Nové Zámky, dňa 18.3.2024

 

has been added to the cart. Nákupný košík