Prestoje vozidiel patria k najväčším problémom, najmä čo sa týka finančného zaťaženia spoločností. Majitelia a manažéri spoločností musia týmto problémom čeliť na dennej báze. Firemné vozidlá sú neustále vyťažené vďaka plánovaným nakládkam, vykládkam a pravidelným zastávkam na svojich trasách. Pri vykonávaní týchto činností je niekedy nevyhnutné ponechať motor naštartovaný, s čím spoločnosti rátajú vo svojich cenových kalkuláciách a prevádzkovom rozpočte. Nadmerné a zbytočné prestoje spôsobené šoférom alebo nesprávnym manažmentom jázd, však dokážu značne zvýšiť tieto prevádzkové náklady.

Motor Vozidla Na Voľnobežných Otáčkach

Z hľadiska manažovania podnikania je prestoj úplne vylúčiteľný, ale v praxi je takmer nemožné donútiť stovky šoférov, aby sa držali iba predpísaných trás a zastavili iba na nevyhnutný čas na oddych. Ak však motor beží bezdôvodne a vozidlo stojí počas dlhšej doby, môže to z dlhodobého hľadiska vozidlám flotíl spôsobiť značné množstvo problémov.

Našťastie pre majiteľov a manažérov, systém GPS monitoringu vozidiel poskytuje priestor na identifikovanie a elimináciu príčin prestojov. Zredukovanie časov prestojov pri vozidlách flotíl je dosiahnuteľný cieľ. Spoločnosti k tomu však potrebujú správny systém, ktorý upozorní manažérov na prestoje vozidiel a tréningom dopomôže vodičom k ich náprave.

Predstavte si, že by ste vedeli znížiť náklady na pohonné hmoty až o 30% a zároveň by ste svoje vozidlá udržiavali v lepšom technickom stave. Systém monitoringu vozidiel je riešenie šité na mieru, ktoré dokáže čeliť výzvam logistiky, ako aj problémom s prestojmi. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré manažéri môžu upraviť, aby vodiči jazdili v súlade s firemnou politikou a nespôsobovali prestoje mimo pracovných účelov. Odhliadnuc od veľkosti vášho podnikania, prestoje vrhajú nebezpečenstvo na finančnú stabilitu spoločnosti a môžu spôsobovať prekročenie vašej miery očakávaných ročných nákladov.

V závislosti od typu vozidla, efektívnym používaním nástrojov manažovania flotily dokáže šikovný manažér spoločnosti jednoducho ušetriť tisíce eur ročne. Majitelia vozových parkov by si mohli klásť otázku, ako je možné, že GPS monitorovací systém, podporovaný kvalitným softvérom, dokáže splniť všetky tieto stanovené ciele. Pozrime sa teda na problematiku prestojov trocha podrobnejšie. Ako dokáže GPS lokalizačný systém dopomôcť vyriešiť problémy v logistike, s neprispôsobivými vodičmi a neočakávanými problémami číhajúcimi na vodičov na cestách?

Voľnobežné Vozidlo

Primárne dôvody prestojov

Vodiči

Chrbtovou kosťou každej prepravnej spoločnosti sú vodiči. Na druhej strane,  vodiči sú aj hlavným zdrojom problémov spojených s prestojmi. Či už je to z dôvodov zvýšenia optimálneho komfortu, ponímaného ako nevyhnutnosť, vodiči majú tendencie ponechať motor naštartovaný hodiny počas oddychu alebo používajú firemné vozidlá na súkromné účely. Pokiaľ vozidlá musia mať prestoje z pracovných dôvodov, väčšina vodičov si necháva motor naštartovaný zbytočne a bezdôvodne.

Premávka

Prestoje na križovatkách alebo v kolónach v zápche sú súčasťou každodennej rutiny vozidiel flotíl. Pri správnom plánovaní trasy a s aktuálnymi dopravnými informáciami môžu manažéri flotily pomôcť svojim vodičom vyhnúť sa cestám, ktoré sú práve v rekonštrukcii alebo upchaté z dôvodov hustej premávky. Hoci je takmer isté, že sa vozidlá z času na čas dostanú do kolón, správnym plánovaním je možné zabrániť dlhým prestojom.

Povinné bezpečnostné prestávky

Niektoré druhy prepravovaných tovarov si vyžadujú tepelne kontrolované prostredie, ktoré si pre zachovanie prijateľnej teploty vyžaduje udržiavať motor neustále v chode. Tovar náchylný skaze, preprava živých zvierat, farmaceutické výrobky a potraviny musia byť uchovávané pri preprave pri určitej teplote, aby si zachovali svoju integritu a trvácnosť. Nakládka a vykládka môže trvať hodiny, čo prirodzene ústi do dlhých prestojov a chodu motora naprázdno. Podobne je tomu aj pri dlhých radoch na hraničných prechodoch a kontrolných stanovištiach pre firemné vozidlá. Vodiči môžu taktiež nechávať svoje vozidlá v chode z dôvodov nepriaznivého počasia alebo posúvania sa v kolóne.

Dezinformácie

Existuje mnoho mýtov o spaľovacích motoroch, ktoré ešte pridávajú k aj tak dosť veľkej miere prestojov. Toto vedie k masívnemu mrhaniu palivom a zrýchlenému opotrebeniu vozidla. Aj tak je údržba a chod vozidiel flotily finančne náročná záležitosť. Prestoje k tomu ešte pridávajú náklady, ako napr. rýchlejšie opotrebenie dielcov vozidla, ako žhaviace sviečky, valce, odvod spalín a pod. Jedným z mýtov je aj ten, že chod spaľovacieho motora na voľnobeh nemá veľkú spotrebu. Tento názor má veľmi ďaleko od pravdy. Odhaduje sa, že každú hodinu chodu motora na voľnobeh sa spotrebuje približne 4,5 litra pohonných hmôt. Ďalším mýtom je, že vznetové splodiny nie sú hlavným dôvodom znečisťovania životného prostredia. Znečistenie životného prostredia a ovzdušia je v Európe také rozsiahle, že si každoročne vyžiada odhadom približne 400 000 životov.

 

Vodiči Vozového Parku

Výhody eliminovania prestojov

Prijatie efektívnych postupov a minimalizovanie emisií sú kroky, vďaka ktorým o sebe môžete v očiach spoločnosti začať vytvárať lepší obraz. Svet sa transformuje na využívanie obnoviteľnej energie, a pokiaľ sa vaša spoločnosť rozhodla začať znižovať uhlíkovú stopu, pôjde príkladom pre ostatných. Zároveň sa tak znížia aj náklady na pohonné hmoty a údržbu vozidiel. V každom prípade z kola vychádzate ako víťaz. Zároveň sa naskytá aj príležitosť pre oslovenie novej skupiny klientov.

Pri podnikaní, kde sa na dennej báze spaľuje veľké množstvo pohonných hmôt, je redukcia, prípadne eliminovanie prestojov viac než vítané. Manažment zdrojov je kľúčovou časťou manažmentu vozidiel flotily. Prestoje žiaľ spôsobujú spoločnostiam nárast ich nákladov pri každodennej prevádzke. Systémy GPS lokalizácie vozidiel menia pravidlá hry, zohľadňujúc efektivitu metód proti prestojom pre manažérov a podnikanie ako také. Znižovanie nákladov na pohonné hmoty a nákladov na údržbu majú veľký dopad na výdavky spoločnosti. Spoločnosť si vďaka GPS monitorovacím riešeniam dokáže riešiť problémy s prestojmi, taktiež aj znižovaním opotrebovanosti a poškodeniami motora.

Prestoje sú položkou, s ktorou je potrebné sa zaoberať a spoločnosti prevádzkujúce flotily vozidiel na to môžu využívať rôzne štatistiky a GPS dáta, aby spoľahlivo zistili výkonnosť a správanie sa jednotlivých šoférov. Softvér GPS lokalizácie je vynikajúcim nástrojom na identifikáciu vodičov s dlhšími, nepotrebnými prestojmi s motorom v chode a ich porovnanie s prestojmi kolegov na tých istých trasách. Spoločnosti môžu uvedené dáta používať na zavedenie predpisov a nariadení, aby sa takémuto správaniu zabránilo a školiť vodičov, aby sa správali v súlade s filozofiou podniku.

Opätovné naštartovanie motora nespaľuje viac pohonných hmôt ako prestoj s voľnobehom. V podstate už voľnobeh na 10 sekúnd spotrebuje viac ako opätovné štartovanie. Odborníci radia vypnúť motor po 30 sekundách nečinnosti, keďže voľnobeh spôsobuje aj poškodenie komponentov motora počas každej sekundy voľnobehu. Pražiareň kávy s názvom Green Mountain Coffee Roasters je jednou z mnohých spoločností oceňovaných za znižovanie prestojov. Školenia vodičov a ich motivácia viedla k zníženiu voľnobežných prestojov z pôvodných 30% na 10% pre flotilu 25 kamiónov. Ich ročná spotreba pohonných hmôt klesla o 31 500 litrov jednoduchým eliminovaním zbytočných prestojov a školením vodičov o prevádzke spaľovacích motorov.

No Idling

Ako eliminovať prestoje

Je veľmi pravdepodobné, že nájdete príbehy o úspechoch v každej spoločnosti, ktorá sa rozhodla pre integrovanie GPS monitoringu vozidiel do svojej infraštruktúry. Pre malé aj veľké spoločnosti by podobné lokalizačné systémy mali byť samozrejmosťou. Pri firemných vozidlách sa nájde veľa dôvodov na prestoje, napr. čakanie na pasažierov, zastavenie na hraničných prechodoch, prestoje z dôvodov čakania nakládky a vykládky atď. Väčšinu z uvedených prestojov je možno následne vystopovať v histórii záznamov jazdy, keďže GPS lokalizačný softvér vytvára presné záznamy na časovej osi. Šoféri zvyknú nechať motor v chode aj z rôznych iných, nie pracovných dôvodov a väčšina z nich ostáva ich nadriadenými nepovšimnutá. Všetky upozornenia a hlásenia o prevádzke vozidla, správaní vodiča a upozornenia na servisné prehliadky sú súčasťou softvéru monitoringu vozidiel. Tieto funkcie môžu dopomôcť k redukcii prestojov a vytvoreniu efektívnej podnikovej filozofie. Majitelia aj manažéri spoločností neustále hľadajú spôsob k znižovaniu nákladov a navýšeniu zisku. Niektoré z položiek nie je možné  vynechať, ako napríklad pohonné hmoty, účty za opravy atď. Prestoje je však možné minimalizovať alebo úplne znížiť. Prestoje sú hlavnou príčinou nárastu nákladov, ktorá môže byť zvládnuteľná práve vďaka perfektnému a účinnému nástroju – systému GPS monitoringu vozidiel.